Effaclar K Acne Treatment Fluid

thá»±c tế cứ 10 phụ nữ træ°á»ÿng thã nh th㬠cã³ 4 ngæ°á»i gặp vấn ä‘ề vá»›i mụn trứng cã¡. lã½ do chã­nh của việc mụn xuất hiện lã  do sá»± rối loạn dæ°á»›i da. äáº·c ä‘iểm của sá»± rá»—i loạn nã y lã  việc gia täƒng số læ°á»£ng cã¡c tế bã o da. hiện tæ°á»£ng ä‘ã³ ä‘æ°á»£c biết tá»›i vá»›i tãªn gọi hyperkeratinisation ( rối loạn tế bã o nang ). má»™t læ°á»£ng lá»›n cã¡c tế bã o da ä‘æ°á»£c sinh ra dẫn tá»›i việc hã¬nh thã nh cã¡c cụm tế bã o da chết trãªn bề mặt của da. quã¡ trã¬nh liãªn tục nã y kã©o theo việc lá»— chã¢n lã´ng bị bịt kã­n vã  dẫn tá»›i việc mất cã¢n bằng da. b㣠nhờn cã³ thã nh phần gồm axit linoleic (axit bã©o cã³ lợi). nghịch lã½ lã  vá»›i da dầu, thã nh phần tá»± nhiãªn nã y lại bị thiếu hụt,

kết hợp vá»›i lá»— chã¢n lã´ng bị bã­t khiến cho b㣠nhờn khã´ng ä‘æ°á»£c ä‘ã o thải ra ngoã i. chãºng tã­ch tụ trong lá»— chã¢n lã´ng khiến lá»— chã¢n lã´ng ngã y cã ng phã¬nh to. tổng kết lại, cã³ 2 nguyãªn nhã¢n chã­nh dẫn ä‘ến mụn trứng cã¡ á»ÿ ngæ°á»i træ°á»ÿng thã nh: hiện tæ°á»£ng rối loạn tế bã o nang cá»™ng vá»›i thiếu hụt linoleic axit. lã m cã¡ch nã o ä‘ể giải quyết 2 vấn ä‘ề nã y má»™t cã¡ch hiệu quả vã  lã¢u dã i ? lha lã  hoạt chất tẩy tế bã o chết ä‘ặc biệt tã¡c ä‘á»™ng vã  loại bỏ từng tế bã o trãªn bề mặt da

má»™t cã¡ch hiệu quả, chã­nh xã¡c hæ¡n so vá»›i cã¡c hoạt chất truyền thống khã¡c. trong quã¡ trã¬nh khắc phục những khiếm khuyết của da dầu, effaclar k lã  sản phẩm ä‘ầu tiãªn chứa retinol linoleate retinol linoleate lã  má»™t hoạt chất mạnh mẽ ä‘æ°á»£c kết hợp từ linoleic acid vã  retinol. retinol cã³ tã¡c dụng kiềm hã£m sá»± hã¬nh thã nh cã¡c cụm tế bã o da chết vốn lã  tã¡c nhã¢n chã­nh gã¢y bã­t lá»— chã¢n lã´ng. ngay khi tiếp xãºc vá»›i da,

retinol linoleate ä‘ồng thời giải phã³ng linoleic acid nhằm bổ xung phần thiếu hụt nã y do khiếm khuyết của da dầu. äiều ä‘ã³ cã³ nghä©a lã  b㣠nhờn sẽ dá»… dã ng thoã¡t khỏi lá»— chã¢n lã´ng hæ¡n vã  khã´ng cã²n bị tã­ch tụ lại nữa. lá»— chã¢n lã´ng sẽ khã´ng cã²n bị phã¬nh to vã  trả lại lã n da lã¡ng mịn hæ¡n. khiếm khuyết của da dầu ä‘㣠biến mất má»™t cã¡ch lã¢u dã i. vá»›i phã¡t minh chống mụn tã¡i phã¡t lãªn tá»›i 42 ngã y, effaclar k khắc phục hoã n toã n khiếm khuyết do da dầu gã¢y ra vã  chäƒm sã³c da mặt hã ng ngã y

tã¡i tạo lã n da mịn mã ng khắc phục viãªm tắc lá»— chã¢n lã´ng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *